شمارش تعداد کلمات فایل ورد

در این مقاله، نحوه شمارش سریع تعداد کلمات یک فایل ورد توضیح داده شده است.